Dùng dằng thu hồi đất của Công ty Trung Nguyên

1,55ha đất được giao cho Công ty Trung Nguyên đầu tư dự án khu trưng bày cà phê có nguồn gốc đất công. Sau khi chấm dứt dự án, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể thu hồi đất.

Post a Comment

Previous Post Next Post