Xác định loại đất ghi trong Sổ đăng ký quyền sử dụng đất

"Xác định loại đất ghi trong Sổ mục kê đất đai là quá trình xác định, phân loại và ghi chép các thông tin về loại đất trong các hồ sơ đất đai. Việc này giúp nhận biết và thống kê các loại đất khác nhau, quản lý sử dụng đất hiệu quả và áp dụng chính sách phù hợp với từng loại đất."

Trên sổ mục kê đất đai năm 1996 ghi ký hiệu thửa đất là LN. Xin hỏi, LN là lâm nghiệp (đất rừng) hay là 'lâu năm" (đất trồng cây lâu năm)? Xin cảm ơn.

Hình minh họa

Việt Phùng (Phú Thọ)...

Trả lời:

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Quyết định số 499QĐ/ĐC ngày 27/7/1995 của Tổng cục Địa chính ban hành quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai quy định:

- Sổ địa chính được lập nhằm đăng ký toàn bộ diện tích đất đai được Nhà nước giao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và diện tích các loại đất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng; làm cơ sở để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý đất đai theo đúng pháp luật.

Mục đích sử dụng đất được đăng ký theo yêu cầu quản lý thống nhất của Nhà nước. Trên Sổ địa chính, mục đích sử dụng đất được ghi bằng ký hiệu cho từng loại đất, trong đó đất trồng cây lâu năm được ký hiệu là (LN).

- Sổ mục kê đất được lập nhằm liệt kê toàn bộ các thửa đất trong phạm vi địa giới hành chính mỗi xã, phường, thị trấn về các nội dung: Tên chủ sử dụng, diện tích, loại đất để đáp ứng yêu cầu tổng hợp thống kê diện tích đất đai, lập và tra cứu, sử dụng các tài liệu hồ sơ địa chính một cách đầy đủ thuận tiện, chính xác (không bị trùng sót). Sổ được lập từ bản đồ địa chính và các tài liệu điều tra đo đạc đã được hoàn chỉnh sau khi xét duyệt cấp giấy chứng nhận và xử lý các trường hợp vi phạm chính sách đất đai.

Như vậy, ký hiệu loại đất viết trong Sổ mục kê đất không có ký hiệu LN. Đối với đất trồng cây lâu năm được chia thành ba loại như sau: Đất trồng cây công nghiệp lâu năm (CN), đất trồng cây ăn qủa (Q) và đất trồng cây lâu năm khác (LN.k).

Post a Comment

Previous Post Next Post