Có tiền bồi thường khi hợp tác xã thu hồi đất đấu thầu để xây dựng ao không?

Công ty xây dựng có quyền được đòi bồi thường khi hợp tác xã thu hồi đất đấu thầu làm ao, theo quy định của pháp luật. Việc này giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các bên liên quan trong quy trình đấu thầu xây dựng và sử dụng đất.

Gia đình tôi có đấu thầu đất nông nghiệp làm ao của hợp tác xã, thời hạn 5 năm. Xin hỏi, nếu hợp tác xã lấy lại thì gia đình tôi có được đền bù tiền xây chuồng trại kè bờ và cây trồng trên đất không?

Hình minh họa

Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau:

“2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;”

Khi thực hiện quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất, HTX lưu ý phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 sau đây:

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Do bạn không cung cấp thông tin về việc hợp tác xã thu hồi đất khi đã kết thúc hợp đồng hay khi hợp đồng vẫn còn thời hạn nên sẽ chia làm 02 trường hợp sau;

- Trường hợp 1: Hợp đồng đấu thầu hết thời hạn

Trường hợp này, việc hợp tác xã thu hồi lại đất là hợp pháp vì đã hến thời hạn của hợp đồng.

- Trường hợp 2: Hợp tác xã thu hồi đất trong thời hạn hợp đồng

Do bạn không cung cấp thông tin chi tiết về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đấu thầu nên cần căn cứ vào quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng để giải quyết các quy định về bồi thường tài sản trên đất theo quy định.

Post a Comment

Previous Post Next Post