Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích

Tôi dân tộc Kinh, vợ tôi dân tộc thiểu số. Gia đình tôi có 2 thửa đất nông nghiệp cạnh nhau. Tôi được biết, trường hợp của gia đình tôi sẽ được giảm 50% phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở và chỉ được miễn hoặc giảm một lần.

Hiện tôi muốn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đồng thời 2 thửa đất nêu trên thì có được tính giảm phí chuyển đổi một lần cho cả 2 thửa đất không? Xin cảm ơn.

Phùng Văn Thịnh (Phú Yên)...

Cục Thuế tỉnh Phú Yên có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 10; Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở”.

Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định như sau:

"Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở.

Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng đất”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hộ ông Phùng Văn Thịnh có vợ là người đồng bào dân tộc thiểu số được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh không thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở và chỉ được miễn hoặc giảm một lần.

Theo Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, theo đó, đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải thực hiện cho từng thửa đất.

Do đó trường hợp của ông Thịnh khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng cho 2 thửa đất nông nghiệp sang 2 thửa đất ở thì chỉ được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở cho 1 thửa đất ở nếu trước đây ông chưa được miễn hoặc giảm lần nào.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn