Xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu tranh thủ cơ hội để thu hút nguồn lực tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới hydrogen. Cùng với đó, xây dựng và phát triển trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post