Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay

Mua bán đất viết tay là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực. Dưới đây là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post