HoREA kiến nghị sửa quy định trong Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng để ngân hàng xử lý nợ xấu bất động sản nhanh hơn

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 200 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản, một phần dự án bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post