Khánh Hòa không để tiêu cực ảnh hưởng đến tiến độ các dự án bất động sản

Khánh Hòa - Địa phương giữ quan điểm không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post