Đang chấp hành án tù có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một thủ tục dân sự nên người chấp hành án hoàn toàn có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post