Khám phá biệt phủ xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ của 'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh

Bảo tàng Đạo Mẫu được xây dựng từ 5 triệu viên ngói cổ, là nơi thể hiện mong muốn gìn giữ những giá trị trường tồn của Đạo Mẫu.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post