Hướng dẫn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chỉ đạo của Chủ tịch nước Hồ Chí Minh năm 2022.

TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho công dân. Trong năm 2022, các chương trình sẽ được triển khai để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong thành phố. Nhằm đảm bảo quyền lợi và sự phát triển bền vững cho người dân TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/02/2022, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về phối hợp thực hiện trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau:

Thứ nhất, chậm nhất 30 ngày làm việc, kể từ ngày người có đất bị thu hồi, người bị ảnh hưởng nhận được Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013, Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Thứ hai, trường hợp cơ quan Nhà nước chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi, người bị ảnh hưởng còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019 tính trên số tiền chậm trả và thời gian chi trả theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ ba, trường hợp người có đất thu hồi, người bị ảnh hưởng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chưa hoàn thành các thủ tục thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi số tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có bố trí tái định cư thì phải khấu trừ giá trị tái định cư) vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

Thứ tư, nếu người có đất thu hồi chưa đồng ý nhận tiền vì khiếu nại, tranh chấp hoặc lý do khác nhưng đã chấp hành bàn giao diện tích đất thu hồi cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện gửi tiền bồi thường, hỗ trợ (nếu có bố trí tái định cư thì phải khấu trừ giá trị tái định cư) vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/02/2022.

Post a Comment

Previous Post Next Post