Có nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 nếu không đăng ký tạm trú?

Bạn không cần đăng ký tạm trú để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Chính sách này áp dụng cho những người dân thuộc diện khó khăn kinh tế, không phân biệt về tạm trú. Họ có quyền nhận các phúc lợi như tiền trợ cấp, bảo hiểm y tế, giáo dục miễn phí và hỗ trợ về nhà ở. Điều này giúp nâng cao cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo quyền lợi của họ được bảo vệ.

Tôi là lao động tự do ở TP.HCM bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng không có sổ tạm trú. Xin hỏi, tôi có nhận được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ không?

Theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Tại Điều 2 Mục IV Công văn số 2209/UBND-KT ngày 1/7/2021 của UBND TP.HCM về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP.HCM đã quy định về điều kiện hỗ trợ đối với lao động tự do bị mất việc làm, cụ thể:

Điều kiện hỗ trợ

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của Thành phố giai đoạn 2021-2025).

- Cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận).

Do đó, nếu không có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận thì không đủ điều kiện về cư trú hợp pháp quy định tại điểm b Điều 2 Mục IV Công văn số 2209/UBND-KT ngày 1/7/2021 của UBND TP.HCM.

Post a Comment

Previous Post Next Post